Day archives: June 14th, 2017

Thu hồi hơn 500 biển số 80A, 80B cấp cho doanh nghiệp

Ngày 14/6, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc xử lý xe ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng và thu hồi biển số xe 80 cấp cho doanh nghiệp. Theo đó, các bộ, ngành và địa phương phải khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng …