Việt Nam có bao nhiêu giảng viên trình độ tiến sĩ?


Trong hơn 72.000 giảng viên đại học Việt Nam, số thạc sĩ là 43.000, tiến sĩ là 16.500.